[
Fotoservice home
Snelle levertijd
Wij krijgen een 9,0 van onze klanten
De eerste keus voor fotoproducten

CM.terms.pageHead

Algemene voorwaarden

Je toegang tot, het doorbladeren en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan onderstaande Algemene Voorwaarden. Bij conflict met eventuele andere voorwaarden, zullen deze voorwaarden prevaleren, tenzij zulks strijd met dwingendrechtelijke bepalingen zou opleveren. Door deze website te gebruiken keur je deze Algemene Voorwaarden goed en accepteer je deze.

1. Inhoud en nauwkeurigheid van de informatie

Hoewel BCC adequate maatregelen treft om ervoor te zorgen dat de informatie, beelden en tekst zo compleet en nauwkeurig mogelijk zijn, aanvaardt BCC geen aansprakelijkheid met betrekking tot de compleetheid en nauwkeurigheid van deze informatie. BCC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor om het even welke weglatingen of fouten in de informatie van de informatie op deze website.

2. Auteursrecht

Het is verboden om informatie en materialen (met inbegrip van foto's) te kopiëren, te reproduceren en te verdelen zonder toestemming van de rechthebbende. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld valt alles wat op deze site te zien en te lezen is onder het auteursrecht van Fujifilm en mag dit materiaal zonder schriftelijke toestemming van Fujifilm niet gewijzigd, gemodificeerd en/of opnieuw verdeeld worden. Het is toegestaan om beelden en tekst van deze site te downloaden voor jouw privé niet-commercieel gebruik. Elk ander gebruik vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fujifilm.

3. Foto's

Alle foto's die op deze site zijn geplaatst, met uitzondering van door jou ingebrachte afbeeldingen, zijn in het bezit van Fujifilm of door Fujifilm met toestemming van de eventuele rechthebbende gebruikt. Behoudens het in paragraaf 2 genoemde gebruik, is gebruik van deze beelden of gedeelten daarvan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende verboden. ONBEVOEGD GEBRUIK IS EEN SCHENDING VAN DE WET EN KAN TOT AANGIFTE EN EVENTUEEL VERVOLGING LEIDEN.

4. Ethiek

Beeldmateriaal dat door jou wordt ingezonden kan door BCC of Fujifilm aan onderzoek worden onderworpen. Indien het beeldmateriaal in strijd is met enig wettelijk voorschrift, de openbare orde, de goede zeden of met hetgeen verder volgens regels van ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betamelijk is, vrijwaart de gebruiker BCC en Fujifilm tegen alle mogelijke aanspraken terzake. Indien BCC of Fujifilm vaststelt dat op fotomateriaal strafbare feiten zijn waar te nemen zal dit bij de politie worden gemeld en zal het materiaal aan de politie ter hand worden gesteld.

5. Intellectueel eigendom

Alle handelsmerken, handelsnamen, emblemen of logo's die op deze site worden getoond zijn auteurs- of merkenrechtelijk beschermd en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende niet gebruikt worden.

6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

JE TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DEZE SITE IS OP JOUW EIGEN RISICO. BCC IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EENDER WELKE (GEVOLG)SCHADE AAN JOUW COMPUTER OF ANDER BEZIT DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE. BCC GARANDEERT NIET DAT HAAR DIENSTEN ONONDERBROKEN ZULLEN ZIJN, VEILIG EN VRIJ VAN FOUTEN, VIRUSSEN EN ANDERE SCHADELIJKE BESTANDDELEN. BCC IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, ZOALS BIJVOORBEELD SCHADEVERGOEDING DOOR WINSTDERVING.

7. Levertijd

De door BCC aangegeven levertijden, zoals onder meer weergegeven in prijscouranten, websites e.d. zijn zuiver indicatief. BCC is voor geen enkele vertraging welke in de aflevering aan opdrachtgever mocht optreden aansprakelijk.

8. Downloaden van software

Software van deze website mag gedownload worden als hier op de website expliciet toestemming voor wordt gegeven een en ander met inachtneming van algemene normen en voorwaarden die voor het downloaden van software gelden.

9. Aanpassingen en updates

Alle informatie van deze website kan zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. Dit geldt ook voor de algemene informatie waaronder deze “-Algemene Voorwaarden-”. Door het gebruik van deze website geef je aan de aanpassingen en updates te erkennen, ongeacht of je hiervan kennis genomen hebt. Wij adviseren je regelmatig onze website te bezoeken om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.

10. Samenwerking

BCC werkt voor de fotoservice samen Fujifilm Imaging Products & Solutions B.V. (Fips), Franseweg 65, 4651 GE Steenbergen. KvK: 20040567 / BTW: NL001551061B01. Alle betalingen op deze website worden verwerkt door Fujifilm Imaging Products & Solutions B.V. Mocht de samenwerking worden beëindigd dan zal Fujifilm Imaging Products & Solutions B.V. (Fips) de consumenten van BCC fotoservice mogen benaderen om de fotoservice voort te zetten op hun eigen fotoservice website.